Regulamin Serwisu SmartMat.pl

Korzystanie z Serwisu SmartMat.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Jeżeli nie zgadzasz się z jego postanowieniami, prosimy o natychmiastowe opuszczenie Serwisu.

1. Definicje

1.1. Serwis SmartMat.pl: spersonalizowany serwis subskrypcyjny udostępniający treści edukacyjne przez internet na różnych urządzeniach.

1.2. Operator Serwisu: firma Maciej Woźniak Usługi IT, zarejestrowana pod numerem NIP: 6941656894.

1.3. Użytkownik: osoba, która utworzyła konto w serwisie SmartMat.pl i opłaca subskrypcję.

1.4. Członkostwo: dostęp do treści Serwisu SmartMat.pl opłacony przez Użytkownika.

1.5. Metoda Płatności: sposób opłacania subskrypcji przez Użytkownika.

1.6. Polityka Prywatności: dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych przez Operatora Serwisu.

2. Warunki ogólne

2.1. Serwis SmartMat.pl jest przeznaczony wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego.

2.2. Użytkownik musi być osobą, która ukończyła 13 lat.

2.3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści SmartMat.pl tylko w kraju, w którym założył konto oraz w obszarach geograficznych, w których serwis jest dostępny.

2.4. Wymagany dostęp do internetu, urządzenie z obsługą platformy SmartMat.pl oraz podanie co najmniej jednej Metody Płatności.

2.5. Użytkownik jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych i aktualnych danych osobowych, w tym wieku, podczas rejestracji w Serwisie. W przypadku stwierdzenia podania fałszywych informacji, Operator Serwisu ma prawo zawiesić lub usunąć konto Użytkownika.

2.6. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła oraz zabezpieczenie dostępu do swojego konta. W przypadku podejrzenia nieautoryzowanego dostępu, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Operatora Serwisu.

2.7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane za pomocą jego konta.

3. Członkostwo i płatności

3.1. Członkostwo jest automatycznie przedłużane do momentu rezygnacji.

3.2. Istnieje wiele planów subskrypcyjnych, w tym oferty promocyjne i członkostwa specjalne.

3.3. Oferty promocyjne mogą mieć ograniczenia dotyczące uprawnień i warunków uczestnictwa.

3.4. Okres rozliczeniowy i opłata członkowska zależą od wybranego planu SmartMat.pl oraz Metody Płatności.

3.5. Termin płatności może ulec zmianie w niektórych przypadkach (np. nieudana płatność, zmiana planu subskrypcyjnego).

3.6. Informacje o terminie następnej płatności można znaleźć na stronie "Subskrypcja" na smartmat.pl/users/subscriptions.

3.7. SmartMat.pl wymaga przekazania informacji o co najmniej jednej Metodzie Płatności.

3.8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie niepobrane, należne kwoty i może stracić dostęp do serwisu do momentu uregulowania płatności.

3.9. W przypadku niektórych Metod Płatności mogą być pobierane dodatkowe opłaty przez zewnętrznych usługodawców.

3.10. Metody Płatności można zaktualizować na stronie "Subskrypcja".

3.11. Użytkownik może zrezygnować z członkostwa w dowolnym momencie, ale płatności są bezzwrotne.

3.12. Rezygnacja z członkostwa powoduje automatyczne zlikwidowanie konta na koniec danego okresu rozliczeniowego.

3.13. Zmiany cen i planów subskrypcyjnych są możliwe, ale obowiązują nie wcześniej niż 30 dni po wysłaniu zawiadomienia użytkownikowi. Użytkownik może anulować abonament, jeśli nie akceptuje zmiany.

4. Treści i oprogramowanie

4.1. Serwis SmartMat.pl jest nieustannie aktualizowany.

4.2. Użytkownik nie ma prawa do przechowywania, powielania, rozpowszechniania, modyfikacji, wyświetlania, odtwarzania, publikacji, licencjonowania, tworzenia utworów zależnych, oferowania do sprzedaży i wykorzystywania treści oraz informacji zawartych w serwisie SmartMat.pl.

4.3. Jakość treści oferowanych przez SmartMat.pl może różnić się w zależności od urządzenia, lokalizacji użytkownika, dostępnej przepustowości i prędkości łącza internetowego.

4.4. Oprogramowanie SmartMat.pl może być używane tylko do dostępu do treści oferowanych w serwisie SmartMat.pl; użytkownik zgadza się na automatyczne otrzymywanie zaktualizowanych wersji oprogramowania.

4.5. Użytkownik jest odpowiedzialny za treści, które publikuje w ramach Serwisu SmartMat.pl, w tym za szkody wyrządzone innym użytkownikom lub Operatorowi Serwisu.

4.6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu SmartMat.pl zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

4.7. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które naruszają prawo, regulamin lub zasady współżycia społecznego.

5. Odpowiedzialność

5.1. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z serwisu SmartMat.pl, z wyjątkiem szkód wynikających z przyczyn leżących po stronie Operatora Serwisu.

5.2. Operator Serwisu nie udziela żadnych gwarancji co do jakości, dostępności oraz nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu SmartMat.pl. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.

5.3. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu z przyczyn technicznych lub konieczności przeprowadzenia konserwacji.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem §3.13.

6.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6.3. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą działania Serwisu SmartMat.pl. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres e-mail Operatora Serwisu w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności będącej podstawą reklamacji.

6.4. Operator Serwisu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku skomplikowanych spraw, Operator Serwisu może przedłużyć ten termin, o czym poinformuje Użytkownika. Rozpatrzenie reklamacji może obejmować kontakt z Użytkownikiem w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zgłoszonego problemu.

6.5. Operator Serwisu ma prawo rozwiązać umowę z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego.

6.6. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z okoliczności siły wyższej, tj. nieprzewidywalnych i niezależnych od woli Operatora Serwisu zdarzeń, które nie mogły być przez niego kontrolowane ani uniknięte.

6.7. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Operatora Serwisu, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.

6.8. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących zmian Regulaminu, Polityki Prywatności, ofert promocyjnych i innych ważnych informacji związanych z Serwisem SmartMat.pl na podany przez siebie adres e-mail.

Polityka Prywatności

7.1. Operator Serwisu przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

7.2. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz stosowania plików cookies określa Polityka Prywatności, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jest dostępna na stronie internetowej Serwisu SmartMat.pl.

7.3. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją Polityki Prywatności.

Usuwanie danych użytkownika

8.1. Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z Serwisu SmartMat.pl.

8.2. W celu usunięcia danych osobowych, Użytkownik powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: [email protected] z prośbą o usunięcie danych osobowych.

8.3. W przypadku usunięcia danych osobowych, Użytkownik traci dostęp do Serwisu SmartMat.pl.

8.4. Usunięcie danych osobowych nie jest równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w Serwisie SmartMat.pl.

8.5. W przypadku usunięcia danych osobowych, Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za utratę dostępu do Serwisu SmartMat.pl.

Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 15.07.2023 r.